Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy (odebrania przesyłki). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 2. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres CYRKONIA, ul. Pszenna 13, 61-663 Poznań

 5. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu

 6. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.

 7. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień z punktu 6.6.1. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

 8. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się pod LINK

 

Reklamacja produktu

              1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

 1. Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;

 2. Jest niezgodny z umową;

 3. Został uszkodzony podczas dostawy.

  1. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres CYRKONIA, ul. Pszenna 13, 61-663 Poznań.

  2. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

  3. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zgodnie z postanowieniami pkt 6.6.6.

  5. W przypadku uznania reklamacji, koszty wysłania produktu przez Klienta do Sklepu oraz dostarczenie naprawionego produktu z powrotem do Klienta ponosi Sklep.

  6. Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają przepisy o rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

  7. Uprawnienia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona.

  8. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod LINK