REGULAMIN

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepcyrkonia.pl (zwany dalej
   również: Sklepem) prowadzony jest przez Tadeusza Marcinkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Marcinkowski „Cyrkonia”, ul. Pszenna 13, 61-663 Poznań (wpisy do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej o numerach 11171/92/S), NIP 7780022563.

  2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Postanowienia regulaminu znajdują również zastosowanie do zakupów dokonywanych na podstawie zamówień składanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

  4. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

  5. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

  6. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

  7. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.sklepcyrkonia.pl.

  8. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe.

  9. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 3.3.10.

  10. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów

 

 1. Rejestracja nowego konta

  1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień ww. Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.

  2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

  3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.

  4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje m.in. login, hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki produktu (o ile jest inny niż zamieszkania) oraz numer telefonu.

  5. Warunkiem zakończenia rejestracji konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

  6. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania z konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne
  lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 2. Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,

 3. Dopuści się innych zachowań, które powszechnie uznawane są za niezgodne
  z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu

  1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody tegoż Sklepu.

  2. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła.

 1. Składanie zamówień

  1. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej. Warunki i możliwość wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie.

  2. Klient może składać zamówienia na produkty Sklepu po zalogowaniu się do swojego konta zgodnie z czynnością opisaną w pkt II.2. przez 7 dni w tygodniu , 24 godziny na dobę albo telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16 z zastrzeżeniem pkt. 3.11.

  3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju, liczby produktów lub rozmiaru na stronie Sklepu, kliknięcie ikony dodania do koszyka, a następnie „do kasy”. wybór sposobu płatności i dostawy, wypełnienie formularza zamówienia zawierającego dane podstawowe do realizacji zamówienia, opcjonalnie wpisanie uwag do zamówienia i/lub podanie danych do faktury VAT, jeżeli będą inne niż dane do wysyłki, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, zapoznanie się z udostępnioną klauzulą informacyjną,
   a następnie zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie „KUP TERAZ”.

  4. Ceny produktów w Sklepie zawierają podatek VAT, podane są w polskich złotych i nie zawierają kosztów ich dostawy.

  5. Do wartości zamówionego produktu zostanie doliczony koszt jego dostarczenia, z zastrzeżeniem pkt. 3.3.6. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się sumaryczna wartość zamówionych towarów oraz koszt ich dostawy.

  6. W przypadku zamówienia poniżej kwoty 20 zł brutto doliczana jest kwota 10 zł brutto tytułem opłaty logistycznej.

  7. Koszty dostawy dostępne są pod LINK

  8. Koszt dostawy produktów wskazywany jest każdorazowo w formularzu zamówienia.

  9. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika Sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji poczytuje się to jako ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  10. W przypadku zamówień specjalnych tj. wymagających sprowadzenia danego towaru przez dostawcę Sklepu specjalnie dla potrzeb tego zamówienia, Sklep może zażądać od kupującego wpłaty zaliczki w wysokości minimum 30% wartości zamawianego towaru. W przypadku kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki na zamówienie specjalne, jeżeli strony nie ustalą innego terminu, Klient ma prawo żądać jej zwrotu bez potrąceń. W przypadku zamówienia specjalnego nie ma możliwości jego anulowania przez kupującego przed upływem 30 dni od dnia zaksięgowania zaliczki.

  11. Klient składający zamówienie telefonicznie po zakończeniu rozmowy winien złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w uwagach wpisać informację, iż ww. zamówienie zostało złożone telefonicznie albo przed wydaniem produktu Sklep na trwałym nośniku wyśle na adres pocztowy albo adres poczty elektronicznej Klienta informacje jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa tj. potwierdzenie umowy wraz ze wszystkimi informacjami dot. Produktu oraz praw Konsumenta. Zwrotnie Klient zobowiązany będzie potwierdzić na trwałym nośniku (poczta email bądź listownie), iż warunki umowy akceptuje.

 

 1. Płatność

  1. Płatność za produkt może być dokonywana przez Klienta wedle jego wyboru w następujący sposób:

 1. przelewem na rachunek bankowy CYRKONIA Tadeusz Marcinkowski
  81 1750 1019 0000 0000 1130 3544 (Raiffeisen Bank);

 2. za pobraniem tj. gotówką do rąk przewoźnika - w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

 

 1. Realizacja Zamówienia i jego dostawa

  1. Kompletowanie zamówień odbywa się:

 1. Poniedziałek - Piątek w godzinach 8-16

  1. Wysyłka zamówień:

 1. Przelew na rachunek bankowy : 1-7dni robocze od chwili zaksięgowania wpłaty;

 2. Wysyłka za pobraniem: 1-7dni robocze od chwili złożenia zamówienia;

 3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy (tylko po wpłacie na konto bankowe Sklepu
  i wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru zamówienia).

  1. Termin realizacji zamówienia kończy się z chwilą wydania produktu Klientowi. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy od deklarowanego, pracownicy Sklepu skontaktują się z zamawiającym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

  2. W razie braku kontaktu z Klientem, czy też braku płatności za towar w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w trybie punktu 3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

  3. W razie niemożności zrealizowania zamówienia konsumenta z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny w Sklepie bądź uszkodzony został w transporcie, Sklep niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci otrzymaną od niego tytułem płatności sumę pieniężną.

  4. Produkt wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej jest ubezpieczony do wysokości wartości produktu. Produkt wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej nie jest objęty ubezpieczeniem.

  5. W przypadku przesyłek zagranicznych koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i zależy od wagi oraz kraju dostawy.

 

 1. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy (odebrania przesyłki). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

  2. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  4. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres CYRKONIA, ul. Pszenna 13, 61-663 Poznań

  5. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu

  6. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.

  7. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień z punktu 6.6.1. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

  8. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się pod LINK

 

 1. Reklamacja produktu

7.1 Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

 1. Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;

 2. Jest niezgodny z umową;

 3. Został uszkodzony podczas dostawy.

  1. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres CYRKONIA, ul. Pszenna 13, 61-663 Poznań.

  2. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

  3. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zgodnie z postanowieniami pkt 6.6.6.

  5. W przypadku uznania reklamacji, koszty wysłania produktu przez Klienta do Sklepu oraz dostarczenie naprawionego produktu z powrotem do Klienta ponosi Sklep.

  6. Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają przepisy o rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

  7. Uprawnienia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona.

  8. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod LINK

 

 1. Rozwiązanie umowy (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

  1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.

  2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.

  3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

 

 1. Zmiana Regulaminu

  1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

  2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone
   w art. 384 Kodeksu cywilnego.

  3. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.

  4. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

  5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

 

 1. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  3. Sklep dąży by spory z Konsumentem były rozwiązywane w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

  4. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r